Usługi badawcze

Szanowni Państwo, przedstawiamy bieżącą ofertę usług oferowanych przez Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej. Dodatkowo w oparciu o nasze unikalne doświadczenie, wysoko wyspecjalizowaną kadrę i zaplecze badawcze możemy podjąć się także innych prac po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zachęcamy do kontaktu.
e-mail: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Pobierz katalog usług z zakresu biotechnologii i bioinżynierii.

Izolacja i oczyszczanie białek

Wydajny proces izolacji i oczyszczania białek poprzez dokładne monitorowanie procesu (parametrów i szybkości) uzupełniony o techniki separacyjne oparte na metodach chromatograficznych.

Analizy genomiczne i proteomiczne

Prowadzimy analizę danych z sekwencjonowania nowej generacji, przewidywanie struktury i funkcji białek z wykorzystaniem analizy bioinformatycznej, przewidywanie interakcji między białkami i małocząsteczkowymi partnerami.

Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej

Oferujemy kompleksowy proces określenia aktywności przeciwdrobnoustrojowej materiałów i substancji, w tym aktywności przeciwgrzybiczej, przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej. Dysponujemy biblioteką szczepów referencyjnych i klinicznych.

Identyfikacja patogenów

Oferujemy usługę identyfikacji bakterii, grzybów i wirusów metodami mikrobiologii klasycznej oraz biologii molekularnej.

Badania materiału klinicznego

Izolacja, dyferencjacja i hodowla komórek wyprowadzonych z materiału klinicznego
(np. komórki krwi obwodowej, komórki układu nerwowego, biopsja tkanek, krążące DNA).

Badanie odpowiedzi immunologicznej in vitro, ex vivo

Kompleksowe badanie odpowiedzi immunologicznej na badane czynniki.

Profilowanie leków

Kompleksowa analiza genomiczna rzadkich mutacji skorelowana z działaniem leków.

Badanie biozgodności, biokompatybilności oraz cytotoksyczności wyrobów medycznych i biomateriałów (w tym nanomateriałów)

Oferujemy kompleksowe badania komórkowe, namnażanie i hodowlę komórek, analizę budowy, analizy interferencji i reakcji krzyżowej oraz analizę genomiczną.

Badanie cytotoksyczności związków biologicznie czynnych i leków

Hodowla komórkowa, analiza żywotności i proliferacji komórek, badanie cytotoksyczności i biozgodności wg normy ISO 10993-5, inne analizy komórkowe.

Obrazowanie i charakteryzacja mikroskopowa próbek biologicznych i hodowli komórkowych

Oferujemy obrazowanie i charakteryzację mikroskopową próbek biologicznych, hodowli komórkowych oraz biomateriałów.

Analizy porównawcze z wykorzystaniem hodowli trójwymiarowych (3D) i przepływowych

Hodowla komórkowa, wizualizacja komórek, badania żywotności, badania komórkowe na trójwymiarowych modelach komórkowych.

Kompleksowe prototypowanie mikrourządzeń do hodowli komórkowej oraz analiz komórkowych

Projektowanie geometrii mikrostruktur, prototypowanie mikrostruktur, wytwarzanie zamkniętych mikrostruktur.

Projektowanie, wytwarzanie, oczyszczanie oraz charakteryzacja nanostruktur organicznych, metalicznych, tlenków metali

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z wytwarzaniem różnorodnych nanomateriałów.

Analiza chromatograficzna (wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC)

Analiza oznaczeń ilościowych substancji chemicznych w tym małocząsteczkowych leków oraz opracowanie metody badawczej i jej weryfikacja.

Projektowanie i wytwarzanie urządzeń mikrofluidycznych do zastosowań biochemicznych i bioanalitycznych

Projektowanie oraz wytwarzanie urządzeń typu lab-on-a-chip, microTAS i podobnych.

Liofilizacja – suszenie sublimacyjne próbek

Oferujemy usługę suszenia sublimacyjnego próbek.

Bezkontaktowe nanoszenie ultraniskich porcji cieczy

Wykorzystanie nanoplottera do bezkontaktowego nanoszenia porcji cieczy – tworzenie nano- i mikromacierzy.

Analiza elementarna materiałów stałych oraz powłok

Analiza pierwiastkowa (elementarna) z wykorzystaniem techniki LIBS.

Badania oddziaływań i charakteryzacja powierzchni techniką rezonansu plazmonów powierzchniowych- SPR

Badania wykonywane są przy wykorzystaniu MP-SPR Navi™ 200 OTSO (BioNavis),uniwersalnego dwukanałowego analizatora spektroskopii  rezonansu plazmonów powierzchniowych z możliwością prowadzenia badań z udziałem ruchomej fazy ciekłej oraz gazowej.

Badania oddziaływań technikami elektrochemicznymi 

Badania prowadzone są na stacjach elektrochemicznych 600E oraz 1030C (CH Instruments) umożliwiającym pomiary różnorodnymi technikami, m. in. potencjometrycznymi, amperometrycznymi (DPA, CA), woltamperometrycznymi (CV, LSV, DPV, SWV, ACV, HMV), kulometrycznymi (CC) i impedancyjnymi (EIS, IMPT).

Pomiary topografii powierzchni materiałów – profilometria stykowa

Dysponujemy urządzeniem Bruker DektakXT z trzyosiowym pozycjonowaniem i możliwością badania również miękkich materiałów.

Badania w komorze klimatycznej

Badania klimatyczne (środowiskowe) gotowych produktów, półproduktów, jak i dowolnych wyrobów w celu zbadania wpływu warunków środowiskowych (wilgotność temperatura, punkt rosy itp.) na parametry wyrobu.

Obrazowanie SEM i napylanie

Badania wykonywane są na skaningowym ultrawysokorozdzielczym mikroskopie elektronowym Hitachi SU8230.

Analiza wielkości cząstek / potencjału zeta (ruchliwości elektroforetycznej)

Zetasizer Nano ZS (Malvern) – wielofunkcyjny analizator wielkości cząstek/masy cząsteczkowej/potencjału zeta, dedykowany do pomiarów dyspersji koloidalnych (nanocząstki i mikrocząstki, białka, polimery itp.) oraz płaskich filmów (potencjał zeta powierzchni).

Automatyzacja badań laboratoryjnych

Oferujemy usługi automatyzacji typowych badań i prac wykonywanych w laboratoriach chemicznych, biotechnologicznych lub mikrobiologicznych.

Pomiary elipsometryczne

Oferujemy kompleksowe pomiary elipsometryczne próbek wraz z ich analizą

Procesy czyszczenia

Czyszczenie masek oraz podłoży – oferujemy możliwość czyszczenia podłoży i masek fotolitograficznych według zasady „dry in dry out”.

Trawienie warstw

Oferujemy trawienie mokre oraz trawienie suche

Wafer bonding

Oferujemy łączenie podłoży wytworzonych z różnych materiałów, w tym z materiałów półprzewodnikowych (krzemu i in.) i dielektryków (szkło, ceramika i in.), do zastosowania w mikroelektronice, nanoelektronice, fotonice oraz mikrosystemach.

Modyfikacja właściwości materiału

Dyfuzja wysokotemperaturowa – oferujemy wykonanie procesu dyfuzji do zastosowań w mikro- i nanoelektronice, fotonice czy fotowoltaice oraz mikromechanice. Dyfuzja boru w temperaturze do 1000 °C Możliwość procesowania w powtarzalny sposób dużych partii w jednym procesie: 25 podłóż o średnicy 200 mm oraz 50 podłóż o średnicy 100 mm i 150 mm Implantacja jonów – oferujemy proces implantacji jonów dla potrzeb m. in. elektroniki, optoelektroniki, spintroniki. W zastosowaniach elektronicznych implantator jonów umożliwia wytwarzanie …

Procesy litografii

Elektronolitografia, fotolitografia

Wytwarzanie warstw

Grupa procesów, których zadaniem jest syntezowanie materiałów, niezbędnych do tworzenia przyrządów na różnego rodzaju podłożach.

Maski fotolitograficzne

Możliwość wytwarzania masek fotolitograficznych metodą elektronolitografii na własnych lub dostarczonych podłożach.

Skip to content