Usługi badawcze

Liofilizacja

Oferujemy usługę suszenia sublimacyjnego próbek.

Bezkontaktowe nanoszenie ultraniskich porcji cieczy

Wykorzystanie nanoplottera do bezkontaktowego nanoszenia porcji cieczy – tworzenie nano- i mikromacierzy.

Analiza elementarna materiałów stałych oraz powłok

Analiza pierwiastkowa (elementarna) z wykorzystaniem techniki LIBS.

Projektowanie i wytwarzanie urządzeń mikrofluidycznych do zastosowań biochemicznych i bioanalitycznych

Projektowanie oraz wytwarzanie urządzeń typu lab-on-a-chip, microTAS i podobnych.

Izolacja i oczyszczanie białek

Wydajny proces izolacji i oczyszczania białek poprzez dokładne monitorowanie procesu (parametrów i szybkości) uzupełniony o techniki separacyjne oparte na metodach chromatograficznych.

Automatyzacja badań biologicznych oraz analizy porównawcze

Hodowla komórkowa, wizualizacja komórek, badania żywotności, badania komórkowe na trójwymiarowych modelach komórkowych.

Kompleksowe prototypowanie mikrourządzeń do hodowli komórkowej, analiz komórkowych i innych zastosowań biologicznych

Projektowanie geometrii mikrostruktur, prototypowanie mikrostruktur, wytwarzanie zamkniętych mikrostruktur.

Analiza molekularna i analiza cytometryczna

1. Analiza molekularna: izolacja materiału genetycznego z próbek biologicznych, projektowanie starterów, badanie ekspresji genów i mutacji metodą RT-PCR. 2. Analiza cytometryczna, analiza jakościowa i ilościowa właściwości fizycznych i biologicznych komórek oraz ich komponentów: badania cyklu komórkowego,  analiza typów śmierci komórkowej,  ocena zmian morfologicznych, funkcjonalnych i immunofenotypowych w badanych populacjach i subpopulacjach komórkowych. Kontakt: dr inż. …

Obrazowanie i charakteryzacja mikroskopowa próbek biologicznych i hodowli komórkowych

Analiza mikroskopowa hodowli komórkowych, obrazowanie mikroskopowe w czasie rzeczywistym, analiza kolokalizacji.

Badania biologiczne

Hodowla komórkowa, analiza żywotności i proliferacji komórek, badanie cytotoksyczności i biozgodności wg normy ISO 10993-5, inne analizy komórkowe.

Badania komórkowe (Prokaryota i Eukaryota), molekularne i analizy genomiczne

Oferujemy kompleksowe badania komórkowe, namnażanie i hodowlę komórek, analizę budowy, analizy interferencji i reakcji krzyżowej oraz analizę genomiczną.

Profilometria stykowa

Charakteryzacja topografii powierzchni

Badania Klimatyczne

Badania klimatyczne (środowiskowe) gotowych produktów, półproduktów, jak i dowolnych wyrobów w celu zbadania wpływu warunków środowiskowych (wilgotność temperatura, punkt rosy itp.) na parametry wyrobu.

Pomiary elipsometryczne

Oferujemy kompleksowe pomiary elipsometryczne próbek wraz z ich analizą

Procesy czyszczenia

Czyszczenie masek oraz podłoży – oferujemy możliwość czyszczenia podłoży i masek fotolitograficznych według zasady „dry in dry out”.

Trawienie warstw

Oferujemy trawienie mokre oraz trawienie suche

Wafer bonding

Oferujemy łączenie podłoży wytworzonych z różnych materiałów, w tym z materiałów półprzewodnikowych (krzemu i in.) i dielektryków (szkło, ceramika i in.), do zastosowania w mikroelektronice, nanoelektronice, fotonice oraz mikrosystemach.

Modyfikacja właściwości materiału

Dyfuzja wysokotemperaturowa – oferujemy wykonanie procesu dyfuzji do zastosowań w mikro- i nanoelektronice, fotonice czy fotowoltaice oraz mikromechanice. Dyfuzja boru w temperaturze do 1000 °C Możliwość procesowania w powtarzalny sposób dużych partii w jednym procesie: 25 podłóż o średnicy 200 mm oraz 50 podłóż o średnicy 100 mm i 150 mm Implantacja jonów – oferujemy proces implantacji jonów dla potrzeb m. in. elektroniki, optoelektroniki, spintroniki. W zastosowaniach elektronicznych implantator jonów umożliwia wytwarzanie …

Procesy litografii

Elektronolitografia, fotolitografia

Wytwarzanie warstw

Grupa procesów, których zadaniem jest syntezowanie materiałów, niezbędnych do tworzenia przyrządów na różnego rodzaju podłożach.

Maski fotolitograficzne

Możliwość wytwarzania masek fotolitograficznych metodą elektronolitografii na własnych lub dostarczonych podłożach.

Badania oddziaływań i charakteryzacja powierzchni techniką rezonansu plazmonów powierzchniowych

MP-SPR Navi™ 200 OTSO (BioNavis) – uniwersalny, dwukanałowy analizator spektroskopii  rezonansu plazmonów powierzchniowych z możliwością prowadzenia badań z udziałem ruchomej fazy ciekłej oraz gazowej.

Badania oddziaływań technikami elektrochemicznymi 

Urządzenie Navi  i urządzenie z modułem impedancji 600E (CH Instruments), wielokanałowy, modułowy analizator D230 (Consort) – wielofunkcyjne analizatory elektrochemiczne umożliwiające równoległe pomiary różnorodnymi technikami, m. in. potencjometrycznymi, amperometrycznymi (DPA, CA), woltamperometrycznymi (CV, LSV, DPV, SWV, ACV, HMV), kulometrycznymi (CC) i impedancyjnymi (EIS, IMPT).

Obrazowanie SEM

Hitachi SU8230 – Ultrawysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z zimną emisją polową, z funkcją pomiarów transmisyjnych.

Napylanie warstw metali

Oferujemy możliwość nanoszenia warstw metali przy użyciu napylarki plazmowej Quorum Q150 TS.

Analiza wielkości cząstek / potencjału zeta (ruchliwości elektroforetycznej) w roztworze / potencjału zeta powierzchni

Zetasizer Nano ZS (Malvern) – wielofunkcyjny analizator wielkości cząstek/masy cząsteczkowej/potencjału zeta, dedykowany do pomiarów dyspersji koloidalnych (nanocząstki i mikrocząstki, białka, polimery itp.) oraz płaskich filmów (potencjał zeta powierzchni).

Automatyzacja badań laboratoryjnych

Oferujemy usługi automatyzacji typowych badań i prac wykonywanych w laboratoriach chemicznych, biotechnologicznych lub mikrobiologicznych.

Skip to content