Usługi badawcze

Badania Klimatyczne

Badania klimatyczne (środowiskowe) gotowych produktów, półproduktów, jak i dowolnych wyrobów w celu zbadania wpływu warunków środowiskowych (wilgotność temperatura, punkt rosy itp.) na parametry wyrobu.

Pomiary elipsometryczne

Oferujemy kompleksowe pomiary elipsometryczne próbek wraz z ich analizą

Charakteryzacja – mikroskopia

Mikroskopia optyczna oraz skaningowa mikroskopia elektronowa

Procesy czyszczenia

Czyszczenie masek oraz podłoży – oferujemy możliwość czyszczenia podłoży i masek fotolitograficznych według zasady „dry in dry out”.

Trawienie warstw

Oferujemy trawienie mokre oraz trawienie suche

Wafer bonding

Oferujemy łączenie podłoży wytworzonych z różnych materiałów, w tym z materiałów półprzewodnikowych (krzemu i in.) i dielektryków (szkło, ceramika i in.), do zastosowania w mikroelektronice, nanoelektronice, fotonice oraz mikrosystemach.

Modyfikacja właściwości materiału

Dyfuzja wysokotemperaturowa – oferujemy wykonanie procesu dyfuzji do zastosowań w mikro- i nanoelektronice, fotonice czy fotowoltaice oraz mikromechanice. Dyfuzja boru w temperaturze do 1000°C Możliwość procesowania w powtarzalny sposób dużych partii w jednym procesie: 25 podłóż o średnicy 200 mm oraz 50 podłóż o średnicy 100 mm i 150 mm Implantacja jonów – oferujemy proces implantacji jonów dla potrzeb m. in. elektroniki, optoelektroniki, spintroniki. W zastosowaniach elektronicznych implantator jonów umożliwia wytwarzanie źródeł i drenów, formowanie napięcia progowego …

Procesy litografii

Elektronolitografia, fotolitografia

Wytwarzanie warstw

Grupa procesów, których zadaniem jest syntezowanie materiałów, niezbędnych do tworzenia przyrządów na różnego rodzaju podłożach.

Maski fotolitograficzne

Możliwość wytwarzania masek fotolitograficznych metodą elektronolitografii na własnych lub dostarczonych podłożach.

Prototypowanie mikrourządzeń

Oferujemy usługi projektowania i wykonywania prototypów mikrourządzeń do zastosowań w chemii, biologii oraz medycynie.

Badania oddziaływań i charakteryzacja powierzchni techniką rezonansu plazmonów powierzchniowych

MP-SPR Navi™ 200 OTSO (BioNavis) – uniwersalny, dwukanałowy analizator spektroskopii  rezonansu plazmonów powierzchniowych z możliwością prowadzenia badań z udziałem ruchomej fazy ciekłej oraz gazowej.

Badania oddziaływań technikami elektrochemicznymi 

Urządzenie Navi  i urządzenie z modułem impedancji 600E (CH Instruments), wielokanałowy, modułowy analizator D230 (Consort) – wielofunkcyjne analizatory elektrochemiczne umożliwiające równoległe pomiary różnorodnymi technikami, m. in. potencjometrycznymi, amperometrycznymi (DPA, CA), woltamperometrycznymi (CV, LSV, DPV, SWV, ACV, HMV), kulometrycznymi (CC) i impedancyjnymi (EIS, IMPT).

Obrazowanie SEM

Hitachi SU8230 – Ultrawysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z zimną emisją polową, z funkcją pomiarów transmisyjnych.

Napylanie warstw metali

Oferujemy możliwość nanoszenia warstw metali przy użyciu napylarki plazmowej Quorum Q150 TS.

Analiza wielkości cząstek / potencjału zeta (ruchliwości elektroforetycznej) w roztworze / potencjału zeta powierzchni

Zetasizer Nano ZS (Malvern) – wielofunkcyjny analizator wielkości cząstek/masy cząsteczkowej/potencjału zeta, dedykowany do pomiarów dyspersji koloidalnych (nanocząstki i mikrocząstki, białka, polimery itp.) oraz płaskich filmów (potencjał zeta powierzchni).

Badania biologiczne

Oferowane usługi: Hodowla komórek: różne linie komórkowe na powierzchniach, scaffoldach, biomateriałach Analiza komórek: Wizualizacja komórek i ocena ich żywotności za pomocą barwień fluorescencyjnych, immunochemicznych. Testy cytotoksyczności wg normy ISO 10993-5: np. XTT, MTT Na indywidualne zamówienie: analizy metabolizmu komórkowego przy użyciu cytometru przepływowego barwienie fluorescencyjne innych organelli komórkowych, barwienie fluorescencyjne metabolitów komórkowych testy immunoenzymatyczne do …

Automatyzacja badań laboratoryjnych

Oferujemy usługi automatyzacji typowych badań i prac wykonywanych w laboratoriach chemicznych, biotechnologicznych lub mikrobiologicznych.

Skip to content