Adiunkt

18 lipca 2023

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne w Dziale Biotechnologii Medycznej CEZAMAT PW.

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne w Dziale Biotechnologii Medycznej w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora w jednej z następujących dyscyplin: biotechnologia, biologia, nauki chemiczne, medycyna, inżynieria biomedyczna, farmacja, lub nauki pokrewne;
  3. doświadczenie w hodowli i analizie komórek in vitro;
  4. znajomość technik jak analizy i obrazowania komórek tj. mikroskopia konfokalna, RT PCR, cytometria przepływowa;
  5. znajomość metod analitycznych (mile widziane);
  6. doświadczenie badawcze, udokumentowane publikacjami naukowymi;
  7. znajomość analizy statystycznej wyników;
  8. bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  9. samodzielność, kreatywność, dobra organizacja, wysoka motywacja do pracy naukowej.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Udział w pracach badawczych dotyczących opracowania i scharakteryzowania unaczynionych modeli doświadczalnych in vitro z wykorzystaniem komórek pochodzących z tkanek mających różny charakter naczyniowy np. z serca i wybranego nowotworu np. piersi, płuc. Celem badań będzie opracowanie unaczynionych modeli komórkowych, w makroskali i w modelach mikroprzepływowych. Uzyskane wyniki będą mogły być punktem wyjścia w szerszych badaniach nad zrozumieniem unaczynienia różnych organów i roli naczyń w leczeniu określonych chorób. Udział w projekcie badawczym w ramach konkursu Postdoc PW (IDUB). Wynagrodzenie roczne 160 000 PLN brutto-brutto.
 4. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego (w przypadku konieczności nostryfikację dyplomu);
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   4. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy – jeśli dotyczy.
 5. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 13.07.2023 r. do dnia 12.08.2023 r. w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, email: katarzyna.potera@pw.edu.pl
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10.09.2023 r.
 7. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 8. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 9. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 10. Bliższych informacji udziela: katarzyna.potera@pw.edu.pl

Informacja o konkursie

Skip to content