Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie badawczym

24 czerwca 2024

Poszukujemy kandydata na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie badawczym „Biomateriały indukujące demetylację DNA jako narzędzia do przyszłych terapii regeneracji neuronów”.

 

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie badawczym

Nazwa jednostki: Dział  Biotechnologii Medycznej, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej

Nazwa stanowiska: Doktorant – stypendysta (1 stanowisko)

Typ konkursu NCN: OPUS -25

Tytuł projektu: Biomateriały indukujące demetylację DNA jako narzędzia do przyszłych terapii regeneracji neuronów

Kierownik projektu: dr hab. inż. Katarzyna Nawrotek (katarzyna.nawrotek@pw.edu.pl)

 

 

Wymagania:

 1. Ukończone studia wyższe magisterskie w jednej z następujących dyscyplin: inżynieria biomedyczna, biologia, inżynieria chemiczna lub pokrewne nie później niż do 15 września 2024
 2. Ukończony proces rekrutacji do szkoły doktorskiej PW nie później niż do 25 września 2024
 3. Doświadczenie w pracy z materiałem biologicznymi (hodowla i analiza komórek in vitro)
 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury specjalistycznej i komunikację w międzynarodowym zespole
 5. Motywacja, ciekawość, kreatywność, umiejętność pracy samodzielnie jak i w zespole

 

Kompetencje mile widziane:

 1. Doświadczenie i zainteresowanie inżynierią biomedyczną i medycyną regeneracyjną
 2. Doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik instrumentalnych, m. in. spektroskopia w podczerwieni i spektrofotometria uv-vis
 3. Doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik biologii molekularnej (np. izolacja i oczyszczanie DNA) i sekwencjonowania

 

Opis zadań:

Udział w pracach badawczych w ramach projektu Opus-25 pt. „Biomateriały indukujące demetylację DNA jako narzędzia do przyszłych terapii regeneracji neuronów”

 1. Hodowla komórek z wykorzystaniem Axon Isolation Devices
 2. Obrazowanie komórek przy użyciu mikroskopu konfokalnego
 3. Synteza biomateriałów
 4. Charakterystyka biomateriałów z wykorzystaniem technik instrumentalnych, m. in. spektroskopia w podczerwieni i spektrofotometria uv-vis
 5. Izolacja i oczyszczanie DNA
 6. Sekwencjonowanie
 7. Analiza otrzymanych wyników, przygotowywanie raportów oraz publikacji naukowych

 

Termin składania ofert:

20.07.2024

 

Forma składania ofert:

email: katarzyna.nawrotek@pw.edu.pl (tytuł e-maila: OPUS – doktorant).

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. CV
 3. kopia dyplomu magisterskiego wraz z suplementem
 4. opinia opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej
 5. udokumentowanie osiągnięć naukowych (publikacje, wystąpienia konferencyjne), wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród, warsztatów, szkoleń

 

Dodatkowe informacje dotyczące tematyki projektu: Streszczenie dostępne na stronie https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2023-03-14-opkit45wac/streszczenia/591486-pl.pdf

 

Warunki zatrudnienia:

 • Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Warszawskiej.
 • Rodzaj umowy: stypendialna ok. 5 000 PLN/miesiąc

Możliwe dodatkowe stypendium ze Szkoły Doktorskiej

 • Data rozpoczęcia:10.2024 r.
 • Okres zatrudnienia: 6 miesięczny okres próbny (z możliwością przedłużenia do 48 miesięcy)

 

Co oferujemy:

 1. Możliwość pracy w międzynarodowym zespole
 2. Udział w badaniach które pomogą wskazać drogę do opracowania nowych metod terapeutycznych
 3. Dostęp do nowoczesnych laboratoriów badawczych
 4. Możliwość odbycia stażu naukowego w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych
 5. Możliwość udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach i warsztatach naukowych

 

Dodatkowe informacje:

 • W CV należy umieścić następujące klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji projektu (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” oraz “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Politechniki Warszawskiej.” W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysyłanie e-mail na adres nawrotek@pw.edu.pl. Masz również prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz przeniesienia.

 

 • Kandydaci zostaną wyłonieni i zaangażowani w realizację projektu zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 23/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. Stypendium naukowe z projektu OPUS jest niezależne od stypendiów doktoranckich. Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez kierownika projektu. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Jednostka zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli Komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie wymogów.
Skip to content