Projekty pracowników CEZAMAT PW skierowane do finansowania w ramach LIDER POB BIB 2

8 marca 2024

W konkursie LIDER POB BIB 2 wyłoniono cztery projekty do sfinansowania. Trzy z nich zostały złożone przez kierowników działów CEZAMAT PW.

Autorami projektów są dr hab. Monika Staniszewska, prof. PW – kierownik Działu Mikrobiologii, Genetyki Molekularnej i Genomiki, dr hab. inż. Mariusz Pietrzak, prof. PW – kierownik Działu Diagnostyki Medycznej oraz dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. PW – kierownik Działu Biotechnologii Medycznej.

Gratulujemy nagrodzonym autorom!

źródło: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Wyniki-konkursow/2024/Wyniki-konkursu-LIDER-POB-BIB-2

 


dr hab. Monika Staniszewska, prof. PW, Diagnostyka biomarkerów mięsaków tkanek miękkich w stratyfikacji pacjentów i monitorowaniu wyników leczenia  – medycyna spersonalizowana

Projekt ma na celu walidację i wdrożenie usługi diagnostycznej opracowanej przez nasz zespół w oparciu o nasze dotychczasowe wyniki prac badawczo-rozwojowych (TRL 5) wypracowane w ścisłej kooperacji z klinicystami z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie (NIO). Proponujemy wdrożenie oryginalnej usługi diagnostycznej w zakresie profilowania genetycznego, epigenetycznego i transkryptomicznego mięsaków i wdrożenia terapii celowanej. W oparciu o wyniki płynnej biopsji (wolno krążące DNA, ctDNA), dotychczas zidentyfikowano biomarkery znaczące dla różnych typów mięsaków i wskazano punkty uchwytu dla terapii przeciwnowotworowej. Głównym celem jest komercjalizacja metody/ technologii zapewniającej precyzyjną i efektywną diagnozę oraz selekcję terapii. Proponowana usługa diagnostyczna służąca spersonalizowanemu postępowaniu terapeutycznemu w leczeniu pacjentów z mięsakami jest unikalna na skalę światową.

 

dr hab. inż. Mariusz Pietrzak, prof. PW, Opracowanie systemu mikroprzepływowego do wysokoczułej immunodetekcji wybranych biomarkerów stanu zapalnego w oparciu o strategię elektrochemicznej detekcji in-situ

Projekt ma na celu opracowanie nowej konstrukcji mikrosystemów w postaci kaset wytwarzanych w technologii folii poliestrowych do szybkiej i wysoce czułej, ilościowej immunodetekcji wybranych biomarkerów ogólnego i zlokalizowanego stanu zapalnego w próbkach wybranych płynów fizjologicznych. Nowa konstrukcja kasety diagnostycznej będzie gwarantować możliwie wysoką czułość detekcji elektrochemicznej oraz odporność na zakłócanie sygnału w warunkach kontaktu elektrod z próbkami rzeczywistymi, przy jednocześnie maksymalnym uproszczeniu konstrukcji i ograniczeniu do minimum operacji przenoszenia próbek. Przewidywany do opracowania system mikrofluidyczny będzie otrzymywany z folii PET i materiałów porowatych w technologii cięcia laserowego i bondowania na drodze niskotemperaturowej laminacji. Przewidziane w ramach projektu prace pozwolą na osiągnięcie VI poziomu gotowości technologicznej.

 

dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. PW, Model endometrium w systemie Organ-on-a-chip

Endometrioza jest przewlekłą chorobą charakteryzującą się obecnością tkanki podobnej do endometrium poza jamą macicy, najczęściej w otrzewnej i na jajnikach. Choroba wywołuje przewlekły ból, stan zapalny, tworzy blizny i zrosty tkankowe, często prowadząc do niepłodności i zwiększonego ryzyka rozwoju nowotworu jajnika. Obecne metody leczenia, skupiają się na stosowaniu leków przeciwbólowych, hormonalnych i na operacyjnym usuwaniu ognisk choroby.

Celem projektu jest opracowanie nowych modeli badawczych endometrium w postaci trójwymiarowej (3D) i unaczynionej struktury, wykorzystując technologię Organ-on-a-chip. Obecne modele komórkowe in vitro nie odwzorowują wiernie złożoności struktury błony śluzowej macicy, dynamicznych procesów w niej zachodzących, a także wpływu otaczających tkanek na jej funkcjonowanie. Opracowany model, odwzorowujący mikrośrodowisko endometrium w systemach Organ-on-a-chip, stanowić może innowacyjne narzędzie, które będzie rozwiązaniem technologicznym wspomagającym badania nie tylko nad endometrium, ale również symulacji patologicznego stanu endometriozy, badania patomechanizmu tej choroby oraz oceny skuteczności potencjalnych podejść terapeutycznych.

 

 

Skip to content