NCN OPUS-22

Projekt

Funkcja komórek tucznych w kontroli wrodzonej odporności immunologicznej przeciwko Candida

Opis

W projekcie prezentujemy nowatorskie podejście, jak dotąd nieopisane w literaturze, koncentrujące się na interakcji regulatorowej podjednostki kalcyneuryny Candida albicans Cal (kodowanej przez gen CNB1) z komórkami tucznymi (mastocytami) – sensorami wrodzonej i efektorami nabytej odporności. Dowiedziemy roli CNB1 Cal w aktywacji mastocytów in vivo do zachowania homeostazy/ generowania reakcji zapalnej. Ustalimy czy mastocyty są niezbędne do ustanowienia wrodzonej odpowiedzi na kandydozę. Zgłębimy wiedzę odnośnie patogenezy zakażeń grzybiczych u pacjentów z obniżoną odpornością, kluczową dla interakcji gospodarz – Cal (dodatnie sprzężenie zwrotne w syntezie mediatorów prozapalnych indukowanych grzybiczą kalcyneuryną). Opracujemy strategię immunoterapeutyczną i przeciwgrzybiczą (kalcyneuryna cel dla pochodnej proksyfilinowej).

Finansowanie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 

logo NCN

Lider

Politechnika Warszawska

Nr projektu

2021/43/B/NZ6/00743

Wartość projektu

2 173 327,00

Skip to content